หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวพิมพิสร วงศ์ศิลป์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวจุฬาวรรณ สร้อยสังวาลย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางพัชรี ลันดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,989,694 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,289,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,597,532 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,297,887 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,982 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,852 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 946,150 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 813,051 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,828 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 802,622 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 801,053 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,982 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 776,774 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 776,056 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ข่าวการศึกษา
จี้คุรุสภาปรับมาตรฐานครูปฐมวัย

      

จี้คุรุสภาปรับมาตรฐานครูปฐมวัย

          รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า จากการประชาพิจารณ์เรื่อง การศึกษามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจัดโดย มสด.ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชน ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง ซึ่งสามารถสรุปในเบื้องต้นได้ 3 ด้าน คือ 1. ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของครูการศึกษาปฐมวัย ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดความตั้งใจในการทำงาน ไม่มีใจรักในวิชาชีพ เพราะไม่ได้จบหลักสูตรด้านปฐมวัยโดยตรง รวมถึงภาระงานของครูที่มีมากเกินไปทำให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอน และงบประมาณในการพัฒนาสื่อไม่เพียงพอ ทำให้ขาดอุปกรณ์การสอนที่มีคุณภาพ และขาดการอบรมพัฒนาครูให้เข้าใจในวิทยาการใหม่ ส่งผลให้ครูขาดทักษะในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาตนเอง
          รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่อไปว่า  2. ปัญหาการปฏิบัติตนของครูที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างแก่เด็ก ไม่มีความรักและความอดทนในวิชาชีพทำให้บกพร่องในการดูแลและเอาใจใส่เด็ก ไม่กระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเอง ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์, ครูไม่ให้ความสำคัญและไม่เข้าใจในธรรมชาติของเด็ก และขาดมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชน และ 3.ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ที่ไม่ยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพครู คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว เพราะผู้ที่เรียนครูไม่ได้เลือกเรียนโดยตั้งใจ แต่เลือกเพราะไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร
          เท่าที่ฟังปัญหา ทำให้รู้ว่าแม้แต่ในกรุงเทพฯก็ยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่มาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเด็กเร่ร่อน และเด็กจรจัด ที่ไม่มีครอบครัวดูแล ตกเป็นภาระของโรงเรียน ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด ดังนั้นมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยจำเป็นต้องปรับตามสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อเสนอแนะว่า ครูปฐมวัยต้องสอนให้เด็กคิดเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักแก้ปัญหา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจ รศ.ดร.สุขุมกล่าวและว่า ตนจะนำผลประชาพิจารณ์เสนอต่อคุรุสภาเพื่อนำไปพิจารณาและกำหนดเป็นมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยที่ชัดเจนและนำไปสู่การนำร่องและการปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2554,00:00   อ่าน 175771 ครั้ง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด
กรอกผลลัพธ์
 
 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th