เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35124 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
14701 โรงเรียนบ้านวังชมภู ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14702 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14703 โรงเรียนสยามกลการ 3 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14704 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14705 โรงเรียนบ้านคำม่วง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14706 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14707 โรงเรียนบ้านป่าก้าว ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14708 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14709 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14710 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14711 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 (042) 382468 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14712 โรงเรียนบ้านกอก ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 042-382242 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14713 โรงเรียนบ้านโคกศรี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14714 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14715 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14716 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14717 โรงเรียนบ้านนายูง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14718 โรงเรียนบ้านหนองกุง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14719 โรงเรียนชุมชนจำปี ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14720 โรงเรียนบ้านโคกน้อย ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14721 โรงเรียนบ้านดูนเลา ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14722 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14723 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14724 โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14725 โรงเรียนบ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14726 โรงเรียนบ้านสมดี ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14727 โรงเรียนบ้านสามขา ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14728 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14729 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14730 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14731 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14732 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14733 โรงเรียนบ้านคำบอน ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14734 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14735 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14736 โรงเรียนบ้านหนองท่ม ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14737 โรงเรียนป่าหวายวิทยาสรรพ์ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14738 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14739 โรงเรียนบ้านคำม่วง ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14740 โรงเรียนบ้านโคกก่อง ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14741 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14742 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14743 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14744 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14745 โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14746 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14747 โรงเรียนบ้านป่าหวาย ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14748 โรงเรียนบ้านโนนสวาง ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14749 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14750 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14751 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14752 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14753 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14754 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14755 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14756 โรงเรียนบ้านโคกเล้า ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14757 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 42180 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14758 โรงเรียนบ้านนาแก ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14759 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14760 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 042-250149 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14761 โรงเรียนคำยางพิทยา ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14762 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14763 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 042220245 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14764 โรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14765 โรงเรียนบ้านคำน้อย ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14766 โรงเรียนบ้านคำยาง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14767 โรงเรียนบ้านดงกลาง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14768 โรงเรียนบ้านผาทอง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14769 โรงเรียนบ้านวังทอง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14770 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14771 โรงเรียน*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14772 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14773 โรงเรียนบ้านดงง่าม ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14774 โรงเรียนบ้านท่าลาด ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14775 โรงเรียนบ้านไทยสมพร ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14776 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14777 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 042-250097 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14778 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 (042) 387657 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14779 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ๔๑๒๘๐ เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
14780 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 042-387593 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 20
14781 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14782 โรงเรียนศรีขวัญเมือง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14783 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14784 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 0-4227-1364 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14785 โรงเรียนอนุบาลพระมหาไถ่บ้านดุง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14786 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042-271619 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14787 โรงเรียนชุมชนบ้านดุง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 0-4227-1363 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14788 โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14789 โรงเรียนบ้านนาโฮง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14790 โรงเรียนบ้านปอพาน ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14791 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14792 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14793 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14794 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14795 โรงเรียนชุมชนดงเย็น ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14796 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14797 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14798 โรงเรียนบ้านป่าเป้า ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14799 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14800 โรงเรียนบ้านปากดง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 0-4227-4130 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14801 โรงเรียนบ้านฝาง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14802 โรงเรียนบ้านนาจาน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042-136586 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14803 โรงเรียนบ้านคำภูเงิน ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14804 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14805 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14806 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 0-4227-0072 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14807 โรงเรียนบ้านสมวิไล ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14808 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14809 โรงเรียนบ้านดงดารา ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 0-62395858 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14810 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14811 โรงเรียนบ้านโนนหอม ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14812 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14813 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14814 โรงเรียนบ้านจันทน์ ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14815 โรงเรียนบ้านดงยาง ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14816 โรงเรียนบ้านดงหวาย ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14817 โรงเรียนบ้านตูม ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14818 โรงเรียนบ้านทรายมูล ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14819 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 44190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14820 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14821 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042270006 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 20
14822 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14823 โรงเรียนบ้านกล้วย ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 0-19653445,042270252 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14824 โรงเรียนบ้านชัย ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14825 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14826 โรงเรียนบ้านทุ่ง ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14827 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14828 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14829 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14830 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14831 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14832 โรงเรียนบ้านนาคำวัง ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14833 โรงเรียนบ้านนาไหม ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14834 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 - เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14835 โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14836 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14837 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 +6642219920 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 20
14838 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14839 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14840 โรงเรียนบ้านนามั่ง ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14841 โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14842 โรงเรียนบ้านหนองลาด ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14843 โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14844 โรงเรียนบ้านวังทอง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 0-42913124 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14845 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14846 โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14847 โรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14848 โรงเรียนบ้านเมืองไพร ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14849 โรงเรียนบ้านศรีเมือง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
14850 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 - เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 99/235 Next »