อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี ตามวิถีพอเพียง

เอกลักษณ์โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
มารยาทดี มีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม