ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ คงเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
ครู คศ.3

นายสิทธิศักดิ์ มนต์ฤทธานุภาพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรวิพักตร์ มนาตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิรากานต์ ใจกล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ เรืองงาม
ครูผู้ช่วย