กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัตนาภรณ์ คงเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวพรวิพักตร์ มนาตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิรากานต์ ใจกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอรวรรณ คล้ามแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวจุฑาทิพย์ อาภาภาสวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายณัฐวุฒิ ขุขันธิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวประภา สว่างจิตต์