กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวลิลลภัทร์ ไชยประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุชาดา กลิ่นสุคนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายณัฐพล ประคองสาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : nattaponprakongsai@gmail.com

นายนพรัตน์ บุญขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายพิชิต ทวีชีพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวพัชรินทร์ บุญรอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายภาณุวัตร บัวสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายพงศธร อยู่สุข

นางสาวพัฒนาภรณ์ พระสุนิน

นางสาวพวงประภา จันทะเสน