ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ตันสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลิลลภัทร์ ไชยประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา กลิ่นสุคนธ์
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล ประคองสาย
ครูผู้ช่วย

นายนพรัตน์ บุญขาว
ครูผู้ช่วย

นายพิชิต ทวีชีพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ บุญรอด
ครูผู้ช่วย