กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววรัญญา ชัยภิบาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายกฤติเดช ยี่สุ่นหอม
ครูผู้ช่วย