ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววรัญญา ชัยภิบาล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพงศ์ คัมภิรานนท์
ครูผู้ช่วย