กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมหมาย แซ่อึ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0828733638

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0865049350

นางสาวพัชราภรณ์ เหล่าบัวบาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0850943438

นางสาวอัจฉรา คงคณะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศศิ สุดชาญชัยกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววรารัตน์ เรืองอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณสิงห์