กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัชราภรณ์ เหล่าบัวบาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวสมหมาย แซ่อึ้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวอัจฉรา คงคณะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศศิ สุดชาญชัยกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววรารัตน์ เรืองอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณสิงห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6