ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมหมาย แซ่อึ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
ครู คศ.2

นางสาวอังคณา อุตบุญ
ครู คศ.1

นางสาวพัชราภรณ์ เหล่าบัวบาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉรา คงคณะ
ครูผู้ช่วย