ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญเสริม สำราญดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชิดชญา ไพรตื่น
ครู คศ.2

นางอารีรัตน์ อินทนนท์
ครู คศ.2

นางสาววิมาลา บำรุงนาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรารถนา ศรีสงกา
ครู คศ.1

นางสาวประวีณา ปราบภัย
ครูผู้ช่วย

Miss Annisa Ismael
ครูต่างชาติ

Mr.Walter D.Camot
ครูต่างชาติ

นางสาวนิตยา เลากระโทก
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธัญญา ดาวเรืองรัมย์
ครูผู้ช่วย