กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายบุญเสริม สำราญดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0627722111

นางสาวชิดชญา ไพรตื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0935166356

นางสาววิมาลา บำรุงนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0881296425

นางสาวปรารถนา ศรีสงกา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวประวีณา ปราบภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนิตยา เลากระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐธัญญา ดาวเรืองรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

Miss Annisa Ismael
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

Mr.Walter D.Camot
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายวรเมธ ฮ่วมกี
ครูผู้ช่วย