กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชิดชญา ไพรตื่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายบุญเสริม สำราญดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวปรารถนา ศรีสงกา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวประวีณา ปราบภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวนิตยา เลากระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวณัฐธัญญา ดาวเรืองรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวรเมธ ฮ่วมกี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายธนู บุญชอบ

นางสวววิไลลักษณ์ เงินสมบัติ