กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิวาพร ตระกูลพิทักษ์กิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวธษิดา โรจนามงคลกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายชนุดม มุขแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวจันทน์มณี จรัสแสง