ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมหวัง รุ่งสิริวานิช
ครู คศ.3

นางสาวณัฐรดา คำแพงเมือง
ครู คศ.1

นายณรงฤทธิ์ เภาสระคู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจันทิมา แสนสนิท
ครู คศ.1