กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณัฐรดา คำแพงเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0935562919

นางสาวศิวาพร ตระกูลพิทักษ์กิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธษิดา โรจนามงคลกุล
ครูผู้ช่วย