ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนุชนาต กรแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมหวัง รุ่งสิริวานิช
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร แดงตุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์ ธรรมบันเทิง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐรดา คำแพงเมือง
ครูผู้ช่วย

นายณรงฤทธิ์ เภาสระคู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวจันทิมา แสนสนิท
ครูผู้ช่วย

นายสุขสันติ์ นาทองลาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3