ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสมฤดี เจริญยุทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นาสาวแคทริยา วรรณปะเก
ครู คศ.2

นางสาวจีรภา พิลึก
ครู คศ.2