ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช วาปีโท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชนุดม หวลอาลัย
ครูผู้ช่วย