กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจันทธิภา กนกพรไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพนมกร แก้วประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม