ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกรกช ธรรมกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรกริช วาปีโท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายชนุดม หวลอาลัย
ครูผู้ช่วย