ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางสาวดวงฤดี นิสัยกล้า
ครูธุรการ

นายบุญเรือง มีพันธ์
พนักงานบริการ

นายเดี่ยว มีพันธ์

นางนิวรรณ โบราณกุล