ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางสาววาสนา สิทธิชัย
ครูธุรการ

นายบุญเรือง มีพันธ์
พนักงานบริการ

นางนิวรรณ โบราณกุล
แม่บ้าน

นาย ธงชัย เมฆแสงนิล
นักการภารโรง

นายกิตติโชค ตระกูลวงศ์
นักการภารโรง

นางเพียรทอง สัมฤทธิ์
แม่บ้าน