ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริพร แดงตุ้ย
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาต กรแก้ว
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีปิยะวัฒน์ ธรรมบันเทิง
ครูผู้ช่วย

นางจิราภรณ์ พิมพ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา
ครู คศ.1

นางสาวสมฤดี เจริญยุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสสุภา สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา สวามีชัย
ครูผู้ช่วย

นายวีระพงษ์ ถวิลคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนเยี่ยม
พนักงานราชการ

ภัทรพล ก้อนเพชร
ครู คศ.1

นายปริญญา มัจฉา
ครู คศ.2