คณะผู้บริหาร

ดร.สาริศา จันทร์แรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : sitasari2@gmail.com

ดร.สุชาดา สุขบำรุงศิลป์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : sukbamrungsil@gmail.com

ดร.สมพิศ เผ่าจินดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Phuaksaad@gmail.com

นายนพดล กิมกัว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : rumoomoo@gmail.com

นางสาวสมจินตนา อยู่เย็นเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล
อีเมล์ : t_j_i_n@hotmail.com

นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและงานกิจการนักเรียน
อีเมล์ : nokalo2010@hotmail.com

นางสาวศิริพร แดงตุ้ย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
อีเมล์ : dangtooyme@gmail.com

นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ : acs.sci.wn@gmail.com